راهنمای نویسندگان
1400/05/16

شرایط مقالات:

1.       مقالات باید حاصل فعالیت پژوهشی نویسنده/نویسندگان در یکی از زمینه های اصلی از محورهای کنفرانس استخراج شده باشد و شامل نتایج تحقیق تحقیقاتی نویسنده/نویسندگان باشد.

2.       تایید مقالات بر مبنای داوری صورت پذیرفته توسط کمیته علمی کنفراس می باشد.

3.       مقالات پذیرفته شده نهایی در کنفرانس منتشر می شود (چاپ و الکترونیکی)

4.       انتشار مقاله در صورت ثبت نام و حضور حداقل یکی از نویسندگان در کنفرانس انجام خواهد شد.

 

 شیوه تنظیم متن مقالات:

برای آگاهی از نحوه نگارش مقالات و آشنایی با فرمت آن ها در زیر کلیک کنید: 

فرمت مقالات فارسی