اهداف همایش
1400/05/16

اهداف همایش

- آگاهی کارشناسان از نوآوریها و تکنیک های جدید دنیا
- بررسی معضلات ،مشکلات وچالشهای فناوری های مهندسی در ایران
- بررسی يافته ها و ايده های صنعتی جديد
- حصول اطمينان بيشتر نسبت به توانمنديهای دانشگاهيان و پژوهشگران و صنعتگران داخلی
- ایجاد بستر مناسب برای انتقال دانش و فناوری های مهندسی به کشور
- زمینه سازی در جهت تشویق و ترغیب کلیه ارگان ها و افراد فعال و موثر به استفاده از فن آوری های مهندسی
- آشنایی دانشجویان با مباحث مرتبط با فناوری های مهندسی
- ترغیب بخش خصوصی به استفاده از فناوری های مهندسی درسایر زمینه ها
- آشنایی با ضرورت دستيابی به فناوريهای مهندسی به منظور حفظ استقلال و همچنين وارد شدن به بازار رقابت
- ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه و ترویج فرهنگ مهندسی از طریق جامعه علمی.